การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็นระเบียบเดียวกันในการบันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายส่วนกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยมีกำหนดให้ประสานงานที่หน่วยงานพาหนะก่อนทุกครั้งเมื่อมีการบันทึกขออนุญาตใช้รถ เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2. ขอบเขต
ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมกระบวนการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เกิดความประหยัดและคำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการขอใช้รถยนต์
3. คำจำกัดความ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ( Performance standard ) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้
“ ยานพาหนะ ” หมายถึง รถยนต์ทุกประเภท ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ หน่วยงาน ” หมายถึง คณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน กอง งาน โครงการ หรือหน่วยงานย่อย ที่ขอใช้ยานพาหนะ
“ พนักงานขับรถยนต์ ” หมายถึง ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งจ้างไว้ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“ ยานพาหนะส่วนกลาง ” หมายถึง ยานพาหนะที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ให้บริการด้านยานพาหนะแก่ คณะ สำนัก หรือหน่วยงานอื่น ภายในมหาวิทยาลัย
2. รับจอง - จัดตารางการขอใช้รถยนต์
3. ตรวจสอบและซ่อมบำรุง เครื่องยนต์ พร้อมจัดทำประวัติการซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. ต่อทะเบียนรถยนต์ ควบคุมและบันทึกประวัติการใช้ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
5. บันทึกรายละเอียดข้อมูลการขออนุญาตใช้รถยนต์
6. จัดทำบัญชีรถยนต์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด จัดทำรายงานประจำเดือน - ปี
7. งานธุรการ/สารบรรณ ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือภายในและภายนอก ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ คัดแยกเอกสารเป็นหมวดหมู่ตามระบบงานสารบรรณ
8. งานด้านให้บริการ / ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอกและภายใน
9. งานต้อนรับ / อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ผู้มาติดต่อราชการ บริการน้ำ / กาแฟ ให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อขอใช้รถยนต์ อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาติดต่อ
11. งานด้านพัสดุ/ครุภัณฑ์ เบิก – จ่าย วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จัดทำทะเบียนประวัติครุภัณฑ์สำนักงาน การจัดซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย
12. งานที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ ได้แก่ รายงานประจำปี จัดทำโครงการต่าง ๆ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งานเกษียณอายุราชการ งานแข่งขันกีฬาอาจารย์ งานแข่งขันกีฬาบุคลากร ฯลฯ
5. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 


วันที่ : 1 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 9995